A A A

I Lata przedwojenne

Budowę szkoły rozpoczęto w 1934 r. Zgodnie z założeniami miała posiadać osiem sal lekcyjnych, pomieszczenia dla kierownika szkoły i na kancelarię oraz pokój nauczycielski. Budowa zgodnie z projektem została zakończona w październiku 1935 r. W latach 1935 - 1939 kierownikiem szkoły był Hieronim Przekwas. Publiczna Szkoła Powszechna nr 6 w Gdyni - Obłużu była od początku swego istnienia szkołą 7. klasową. Ze względu na małą ilość sal lekcyjnych, a dużą liczbę dzieci, nauka w latach przedwojennych odbywała się na dwie zmiany. Na pierwszą zmianę przychodziły dzieci starsze, a na drugą - dzieci młodsze. Oprócz lekcji odbywały się zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne - przedstawienia amatorskiego zespołu teatralnego, imprezy artystyczne i sportowe. Prężnie działała drużyna harcerska i zuchowa.

II Lata wojny

We wrześniu 1939 r. budynek szkoły został szpitalem polowym PCK. Tutaj udzielano pomocy rannym żołnierzom, a także ludności cywilnej. Piwnice szkoły służyły jako schron. Po zajęciu Gdyni okupanci hitlerowscy zorganizowali w szkole naukę, która odbywała się w języku niemieckim. Na pierwszą zmianę uczęszczały dzieci niemieckie, a na drugą - dzieci polskie. Program nauczania był oddzielny dla dzieci niemieckich i oddzielny dla dzieci polskich. Kierownikiem szkoły był wówczas niejaki Lange. Kierownik szkoły z lat przedwojennych - Hieronim Przekwas - podczas wojny służył Ojczyźnie jako żołnierz. Terror i przemoc, jakie szerzyły się podczas II wojny światowej nie ominęły Obłuża. 11 listopada 1939 r. hitlerowcy zastrzelili 10 chłopców. Wśród nich było dwóch uczniów naszej szkoły: Franciszek Kosiński i Stanisław Zarzycki. Tragiczne były losy przedwojennych nauczycieli szkoły. 16 września 1939 r. poległ, przypuszczalnie na Babich Dołach, jako oficer Wojska Polskiego, Władysław Wojczyński. Więźniem obozu koncentracyjnego Stutthof był Andrzej Szymkowiak. Ofiarą hitlerowskiego barbarzyństwa stał się również nauczyciel szkoły Effenberg. Został wezwany do niemieckiego wydziału oświaty i ślad po nim zaginął. Przypuszczalnie został rozstrzelany w Piaśnicy. Inny był los Tomasza Łączewnego. Otrzymał powołanie do macierzystej jednostki, stacjonującej wówczas na wschodzie Polski. Dostał się do niewoli drugiego napastnika - Rosji - i ostatni swój list napisał z Kozielska. Prawdopodobnie został zamordowany w Lesie Katyńskim.

III Lata 1945 - 1964

Po wojnie w roku szkolnym 1945/1946 budynek znów został oddany do użytku szkolnego. Uczyło się w nim 733. uczniów. Kierownikiem szkoły został Brunon Kruza. W 1947 r. funkcję kierownika szkoły powierzono Feliksowi Kuśnierzowi, a w roku szkolnym 1948/1949 - Hubertowi Plichcie. Oprócz przedmiotów obowiązujących do tej pory, wprowadzony został język angielski. W roku szkolnym 1949/1950 otwarto bibliotekę szkolną. Nad zdrowiem dzieci czuwali lekarz i higienistka. Szkoła organizowała również dożywianie dzieci w postaci drugiego śniadania (dla najuboższych uczniów bezpłatnie). W roku szkolnym 1950/1951 nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Kierownikiem szkoły został Izydor Walentynowicz. Do placówki uczęszczało 414. uczniów, a kadra nauczycielska liczyła 10 osób. Przedmiotem obowiązkowym został język rosyjski. W 1956 r. podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Liczba sal lekcyjnych zwiększyła się do 12. Pojawiły się gabinety: fizyczny i biologiczny. W terminie późniejszym przewidywano dokończenie sali gimnastycznej, świetlicy oraz kuchni. Nauka odbywała się na dwie, a nie jak dotychczas, na trzy zmiany. Wzrósł także standard sal dzięki parkietowym podłogom, centralnemu ogrzewaniu i toaletom wewnątrz budynku. Do świetlicy szkolnej zakupiono telewizor. W szkole prężnie działały: PCK, SKO, harcerstwo, Samorząd Szkolny, koła przedmiotowe i zainteresowań. Sukcesy odnosiło koło teatralne. W 1961r. na placu przed szkołą rozpoczęto pierwszy etap budowy ogródka jordanowskiego. Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wykonała Stocznia Marynarki Wojennej na Oksywiu.

IV Lata 1964 - 1974

Dzięki umowie zawartej przez kierownika szkoły z hutą "Bobrek" - za udostępnienie budynku, jako punktu kolonijnego w miesiącach wakacyjnych, placówka doczekała się boiska i ogrodzenia. Rok szkolny 1965/1966 był szczególnie ważny dla uczniów klas siódmych. W związku z reformą oświaty, mury szkolne opuścili tylko uczniowie, którzy urodzili się przed l lipca 1952 r. Pozostali kontynuowali naukę w klasie ósmej. 4 kwietnia 1970 r. Szczep Harcerski otrzymał imię 13. letniego harcerza Alfreda Dyducha - najmłodszego obrońcy Kępy Oksywskiej. Szczególnym dniem w historii placówki był 13 czerwca 1970 r. Właśnie wtedy nadano Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni imię Antoniego Abrahama - człowieka, który pozostał wierny do końca dwóm wartościom: chrześcijańskiej i umiłowaniu Ojczyzny. Szkoła otrzymała sztandar, na który młodzież złożyła ślubowanie wierności i pracy dla dobra Ojczyzny. Fundatorem sztandaru była huta "Bobrek". W roku szkolnym 1970/1971 nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Kierownikiem szkoły został Janusz Gruss. W latach 1964 - 1974 w szkole działały różne koła zainteresowań i przedmiotowe. Szczególnymi osiągnięciami uczniów mogli poszczycić się nauczyciele wychowania fizycznego.

V Lata 1974 - 1984

Lata 1974 - 1984 to kolejny wzrost liczby uczniów i nauczycieli spowodowany rozbudową dzielnicy. W roku szkolnym 1974/1975 funkcję dyrektora objęła Teresa Fabiszewska. Lata 1977 - 1978 to trudny okres zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Trwał remont szkoły, który uniemożliwiał wykorzystanie całego budynku szkolnego. Zaplanowano gazyfikację i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, nadbudowę piętra nad częścią budynku, dobudowę zaplecza kuchennego, a także remont bieżący izb lekcyjnych, sali gimnastycznej i korytarza. Termin zakończenia prac został dotrzymany i w naszej szkole odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 1978/1979. 1984 był rokiem szczególnym. Szkoła obchodziła 50. urodziny. Na wniosek dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej został ustanowiony Medal Szkoły. Obecnie otrzymują go absolwenci, którzy ukończyli szkołę z bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju szkoły.

VI Lata 1984 -1994

Lata 1984 - 1994 to lata kolejnych modernizacji. Budowa nowego osiedla spowodowała ogromny napływ uczniów do naszej szkoły. Nauka odbywała się na trzy zmiany. Budowa kolejnego skrzydła stała się koniecznością. 19 października 1986 r. powołano Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły Podstawowej nr 6. W czerwcu 1987 r. przeszła na emeryturę Teresa Fabiszewska, a funkcję dyrektora objął Krzysztof Rita. Warunki pracy i nauki stawały się coraz trudniejsze. Plan rozbudowy i modernizacji szkoły zatwierdzono 10 października 1988 r. Prace posuwały się w dość szybkim tempie. Grono pedagogiczne powiększyło się o katechetów, gdyż od września 1990 r. powróciła do szkół nauka religii. Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku nastąpiło 19 kwietnia 1991 r. Dzięki dobudowaniu nowego skrzydła szkoły, jedną z sal lekcyjnych przeznaczono na czytelnię. Pamiątki związane z historią szkoły i naszego regionu gromadzone są w Izbie Tradycji, którą zagospodarowała Barbara Pałasz - nauczycielka plastyki i techniki. Wiosną 1993 r. powstała Rada Szkoły, która wspiera działalność placówki. Od roku szkolnego 1993/1994 obowiązującym językiem obcym jest język angielski. Na terenie szkoły aktywnie działają koła przedmiotowe i zainteresowań oraz Samorząd Uczniowski. Od 1991 r. stało się zasadą, że dyrektorami szkół zostają osoby wybierane w drodze konkursów. Konkurs na dyrektora szkoły w 1992 roku wygrała Jadwiga Portěe, która do tej pory pełniła funkcję wicedyrektora. Wicedyrektorami zostały: Wiesława Miazek i Ewa Kwaśniewska.

VII Lata 1994 - 2005

1994 to rok szczególny w dziejach szkoły. Minęło bowiem 60 lat od jej powstania. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się 5 czerwca uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. 6 czerwca uroczystości odbywały się na terenie szkoły. Można było obejrzeć interesujący montaż słowno-muzyczny. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Izba Tradycji, w której zgromadzono pamiątki i dokumenty związane z życiem szkoły, jej patronem i regionem kaszubskim. Była to bardzo interesująca i pełna wzruszeń uroczystość. Innym, jakże miłym i ważnym wydarzeniem było przyznanie uczniowi ósmej klasy - Jakubowi Białogrodzkiemu stypendium z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Jakub bez egzaminów wstępnych został przyjęty do III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, do klasy o profilu matematycznym z rozszerzonym językiem angielskim. Nowatorskim przedsięwzięciem było wprowadzenie oceny opisowej dla uczniów klas I. Nauczyciele nauczania początkowego opracowali szkolny wzór świadectwa promocyjnego, które zostało zatwierdzone przez Kuratora Oświaty w Gdańsku. Pozytywne doświadczenia wpłynęły na sukcesywne rozszerzanie w szkole tego sposobu oceniania. Uczniowie starszych klas otrzymywali oceny opisowe z przedmiotów kreatywnych (plastyka, technika, muzyka), wychowania fizycznego i zachowania. Dużym osiągnięciem w edukacji - w tym czasie - było zorganizowanie pracowni komputerowej i wprowadzenie w klasach VIII przedmiotu - elementy informatyki. Celem propagowania wśród rodziców naszej oferty edukacyjnej, a także w celu usprawnienia przepływu informacji, co roku wydajemy "Informator dla Rodziców" zwierający zaplanowany na cały rok program działań, którymi rodzice są najbardziej zainteresowani: harmonogram zebrań i indywidualnych konsultacji w poszczególnych miesiącach, wykaz zajęć pozalekcyjnych itp. Uczniowie brali udział w licznych konkursach. Wielu z nich osiągnęło wysokie wyniki, między innymi Marcin Szelewicki i Adam Wijas za wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" wyjechali na wycieczkę zagraniczną. W roku szkolnym 1994/1995 utwardzono plac za szkołą, który wykorzystywany jest nie tylko do wspólnych spotkań z okazji ważnych uroczystości ogólnoszkolnych, lecz przede wszystkim do rekreacji. 23 czerwca 1996 r. - w rocznicę śmierci patrona szkoły - po raz pierwszy w naszej placówce odbyła się uroczystość wręczenia Medali "Srebrna Tabakiera Abrahama", zorganizowana razem ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. W szkole przykłada się dużą wagę, nie tylko do rozwoju intelektualnego uczniów, lecz także do ich rozwoju fizycznego. Od roku szkolnego 1996/1997 dzieci mogą uczestniczyć w systematycznych zajęciach na basenie WKS "Flota". Od l września 1997 r. w klasach starszych wprowadzono nowy przedmiot nauczania -wychowanie do życia w rodzinie. Osiągnięciem szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej było otwarcie dla uczniów gabinetu terapii pedagogicznej i logopedycznej. Na zajęcia przychodzą też rodzice, aby otrzymać bezpośredni instruktaż i materiały do ćwiczeń z dzieckiem. W 1997 r. skończyła się I kadencja pełnienia przez Jadwigę Portee funkcji dyrektora szkoły. Po pozytywnej ocenie pracy, przedłużono jej kierowanie placówką na następne 5 lat. Funkcję wicedyrektora pełniła nadal Wiesława Miazek. Nauczyciele naszej szkoły opracowują i wdrażają różne innowacje pedagogiczne. Nauczycielka języka polskiego - Małgorzata Kuksinowicz, po szkoleniu we Francji w Vence i Cannes, stworzyła program "Techniki freinetowskie w edukacji humanistycznej", który wdraża w klasach IV-VI. 2 czerwca 1998 r. w naszej placówce odbył się pierwszy zewnętrzny sprawdzian kompetencji. Pilotażowe badanie osiągnięć edukacyjnych przeprowadzono wśród uczniów siódmych klas. 18 czerwca tegoż roku w naszej szkole została otwarta świetlica socjoterapeutyczna. Jej organizatorką i autorką programu pracy świetlicy była ówczesna pedagog naszej szkoły - Jolanta Tomporowska. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych uzależnieniami. W roku szkolnym 1998/1999 szkoła przystąpiła do realizacji holenderskiego programu "Żyj normalnie". W ramach zajęć uczniowie piątych klas:

 • zapoznali się z rolą policji w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,
 • poznali przyczyny i następstwa kradzieży,
 • dowiedzieli się o niebezpieczeństwach związanych z fajerwerkami,
 • przybliżono im wiadomości na temat: wandalizmu, hazardu, alkoholizmu, narkomanii, przemocy,
 • wpajano zasady tolerancji i uczciwości.

Zajęcia w klasach prowadzili wychowawcy razem z policjantem. Każdy uczeń został wyposażony w teczkę z atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi. Dzięki funduszom otrzymanym z Rady Dzielnicy Obłuże oraz z gminy, zostało wybudowane nowe boisko do piłki nożnej, nowa bieżnia i skocznia. Wbudowano ławki dla kibiców. 25 maja 1999 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do dwudniowego sprawdzianu swych umiejętności: z języka polskiego i matematyki. W roku szkolnym 1998/1999 uczeń VII klasy Michał Supiński za osiągnięcia w konkursie "Open the door to the 21st Century" wyjechał na wycieczkę do Wielkiej Brytanii. Został tam zaproszony wraz z nauczycielką Grażyną Nowak. Uczniowie klas szóstych wzięli udział w konkursie pod nazwą "Gimnazjum naszych marzeń" zorganizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Praca literacka Igi Jędrzejczak uzyskała wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Na skutek reformy oświaty absolwentami szkoły po raz pierwszy stali się uczniowie klas szóstych. Z dniem l września 1999 r. nasza placówka została przekształcona w 6.letnią szkołę podstawową. Do działań innowacyjnych w tym czasie można zaliczyć:

 • wprowadzenie obowiązkowej nauki języka angielskiego od klasy I wg programu opracowanego przez nauczycielkę naszej szkoły - Renatę Bancerek,
 • zorganizowanie nauki języka angielskiego w klasach starszych w grupach według stopnia zaawansowania,
 • prowadzenie lekcji matematyki w klasach ósmych w grupach według uzdolnień.

Od drugiego półrocza funkcję wicedyrektora pełni Łucja Gacoń -Tyc. Nasza placówka, jako jedna z pierwszych w Gdyni, zaczęła realizować miejski program "Szkoła Otwarta". W godzinach popołudniowych szkoła tętni życiem. Prowadzone są różnorodne zajęcia dla mieszkańców dzielnicy. W listopadzie rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy. Uczniowie mają zajęcia w 3 sekcjach: piłka nożna, unihokej, gimnastyka sportowa. 13 czerwca obchodom Święta Szkoły przyświecało hasło: "Razem przeciw przemocy". Na podsumowanie całorocznej realizacji projektu wychowawczego przygotowano wiele ciekawych występów i wystaw. Tego dnia zawody sportowe odbyły się pod hasłem "Szanuj swego przeciwnika". Odbyła się debata Parlamentu Uczniowskiego. Wnioski z obrad umieszczono w broszurze zwanej "Szkolnym Kodeksem". Wszystko to po to, aby w naszej szkole istniała dezaprobata dla przemocy psychicznej i fizycznej. Taka forma obchodów Święta Szkoły przyjęła się i w tym dniu każdego roku podsumowujemy realizacje rocznych projektów związanych z wychowaniem i nauczaniem. Rok szkolny 1999/2000 przyniósł kolejne sukcesy uczniów, między innymi Ewa Taras została laureatką wojewódzkiego konkursu biologicznego. 1 września 2000 r. rejon naszej szkoły został powiększony o uczniów "wygaszanej" Szkoły Podstawowej nr 41. Zwiększono ilość stanowisk w pracowni informatycznej. Komputery połączono w sieć i podłączono do Internetu. W szkole opracowano program do komputerowego wypisywania świadectw. Ofertę zajęć pozalekcyjnych powiększono o działalność kaszubskiego zespołu "Krosniata" i grę w szachy. Od tego czasu w szkole odbywają się miejskie turnieje szachowe. 7 stycznia 2001 r. nasza szkoła po raz pierwszy zagrała w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcom dzielnicy przedstawiono interesujący program artystyczny. Zebrano 2624 zł. W maju 2001 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności fundacji "Serce Dzieciom" założonej przy naszej placówce. Jednym z celów szkoły jest integracja ze środowiskiem. Służą temu festyny rodzinne. Pierwszy odbył się 2 czerwca 2001 r. Zorganizowano go wraz z Radą Rodziców. Okazał się bardzo udaną imprezą, dlatego podjęliśmy decyzję o jego kontynuowaniu w następnych latach.

Celem poprawy bezpieczeństwa szkoły w kwietniu 2001 r. zainstalowano alarm i domofon. W czasie wakacji przeprowadzono remont na parterze szkoły. Zmodernizowano kuchnię i jej wyposażenie. Dzięki zainstalowaniu bemarów (urządzeń do utrzymywania posiłków w stałej temperaturze) obiady uczniom wydawane są bez przerwy od 11.30 do 13.30. Od roku szkolnego 2001/2002 w klasach VI realizowany jest opracowany przez naszą nauczycielkę - Alinę Tusiewicz program do wychowania do życia w rodzinie, któremu przyświeca motto: "Człowiek nie może żyć w zgodzie z innymi, dopóki nie nauczy się żyć w zgodzie z sobą". Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do kultywowania kultury i tradycji małej Ojczyzny. W klasach IV-VI prowadzona jest edukacja regionalna według programu opracowanego przez nauczycielki naszej szkoły: Elżbietę Machnikowską i Krystynę Urban.

W lutym 2002 r. został przeprowadzony konkurs na dyrektora szkoły, do którego przystąpiły dwie osoby. Wśród nich była dotychczasowa dyrektor - Jadwiga Portee, która konkurs wygrała i została dyrektorem na następną kadencję. Funkcję wicedyrektora pełniła nadal Łucja Gacoń-Tyc. W lutym i w marcu 2003 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło mierzenie jakości pracy szkoły w następujących obszarach: kształcenie; wychowanie i opieka; organizacja pracy i kierowania szkołą; zarządzanie zasobami ludzkimi; wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły; współpraca ze środowiskiem lokalnym; baza szkoły. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, z dużym zaangażowaniem biorą udział w różnorodnych konkursach. W Wojewódzkim Konkursie "Operation Communication" Aleksandra Budyńko została finalistką. Tradycją w naszej placówce stało się organizowanie Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej "Rodno Mowa". Nasi uczniowie mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami w tych eliminacjach. W ramach ogólnopolskiej Kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom" od l do 8 czerwca 2002 r. w naszej szkole podjęto wiele ciekawych działań popularyzujących ideę głośnego czytania. Do każdej klasy przychodzili rodzice, aby czytać dzieciom fragmenty ich ulubionych książek. 4 czerwca zaszczycił nas swoją obecnością wiceprezydent Gdyni Jerzy Miotke, który przeczytał naszym uczniom utwory Jana Brzechwy. Ulubione książki dzieci czytali też p. Danuta Wołk - Karaczewska, rzecznik Policji w Gdyni oraz Stefan lżyłowski - aktor Teatru Miejskiego. Od tego czasu 13 dnia każdego miesiąca przez 20 minut zarówno rodzice, jak i nauczyciele, czytają dzieciom fragmenty interesujących książek. W konkursie na najlepiej przeprowadzony "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" wyróżniono pięć gdyńskich placówek, w tym naszą szkołę. Od roku szkolnego 2002/2003 w naszej placówce odbywa się nauka języka kaszubskiego.

Od 25 września powiększyliśmy wachlarz form przepływu informacji między szkołą a rodzicami naszych uczniów. Stworzyliśmy szkolną stronę internetową, gdzie obok aktualnych informacji o tym, co dzieje się w naszej placówce, można znaleźć wiadomości na temat historii szkoły i jej patrona. Zainstalowano komputery w bibliotece, pokoju nauczycielskim i gabinecie terapii pedagogicznej. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej. W związku ze zwiększającą się liczbą oddziałów został utworzony drugi etat wicedyrektora. Funkcję tę powierzono Krystynie Kędzierskiej, dotychczasowej nauczycielce matematyki. Od września w naszej placówce rozpoczęła się realizacja autorskiego programu terapeutki pedagogicznej - Izabeli Mańkowskiej. Program "Nowoczesne metody wspierania rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Profilaktyka i terapia" adresowany jest przede wszystkim do uczniów z dysleksją, ich rodziców oraz nauczycieli uczących dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Od roku 2002 obchodzimy w szkole Międzynarodowy Dzień Języków. Dzieci witają się używając pozdrowień w różnych językach. Odbywają się różne zajęcia propagujące naukę języków obcych, m.in. interdyscyplinarne lekcje ( angielskiego w połączeniu z innymi przedmiotami).

Dużą aktywnością wykazuje się Samorząd Uczniowski pod opieką Elżbiety Klińskiej i Magdaleny Kucharskiej. Problem ochrony środowiska naturalnego, w tym segregacji śmieci zajmuje ważne miejsce w pracy szkoły. Za wielostronną działalność we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin "Dolina Redy i Chylonki" nasi uczniowie otrzymali certyfikat "Zielone Dzieciaki". Jak co roku, nasi uczniowie poszerzali wiedzę na zajęciach licznych kół przedmiotowych i zainteresowań. Przygotowywali się do udziału w konkursach, osiągnęli wysokie lokaty, m.in.:

 • Patrycja Pieniążek, Maria Drążkiewicz i Milena Mańkowska zostały finalistkami Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
 • w konkursie na projekt strony www "Środowisko w naszym mieście" I miejsce zajął zespół w składzie Kinga Kukowska, Patrycja Pieniążek, Milena Mańkowska, Paweł Nowakowski,
 • w IV Konkursie Twórczego Używania Umysłu "Wyspa Zagadek 2004" Kinga Kukowska została laureatką i w nagrodę wyjechała do Szwecji do Ośrodka Doświadczeń i Kształtowania Twórczego Kreativum w Karlshamn.
 • w zawodach pływackich: o mistrzostwo Polski i międzynarodowych (odbywających się w Cetniewie) medale i puchary uzyskali: Maria Drążkiewicz, Piotr Mudza, Paula Wiktorowicz.

W 2005 roku, w czasie ferii, przeprowadzono remont stołówki. Wymieniono instalację elektryczną, oświetlenie i centralne ogrzewanie. Wymalowano ściany, ułożono płytki ceramiczne, wymieniono okna i drzwi wejściowe. W drugim półroczu - dzięki sponsorom - została zmodernizowana Izba Tradycji. Wzbogaciła się w interesujące dokumenty i fotografie. Eksponaty umieszczono w nowych gablotach. Do szkolnego zestawu programów nauczania zostały dołączone trzy innowacje. Dwie z nich opracowała Edyta Świętanowska - nauczycielka nauczania zintegrowanego. Są to:

 • "Naucz się mówić Nie" - program do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów klas I-III,
 • "Program usprawniający i wspomagający prawidłową wymowę uczniów edukacji wczesnoszkolnej".

Autorką trzeciej innowacji - programu do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego "You can learn English Successfully" jest Mariola Krupa. W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy do programu Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie trzech standardów, obejmujących następujące obszary pracy placówki: kształcenie; opieka i profilaktyka; kompetencje i rozwój zawodowy pracowników. Warte podkreślenia jest wydanie książki przez naszą terapeutkę pedagogiczną - Izabelę Mańkowską pt.: "Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce". Publikacja jest zbiorem jej własnych doświadczeń pedagogicznych. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych ćwiczeń terapeutycznych.

VII Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2009/2010 był szczególnym czasem dla pracowników i uczniów naszej szkoły, ponieważ obchodziliśmy 75 - rocznicę powstania placówki. Warto nadmienić, iż Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdynia jest najstarszą w naszym mieście. Z tej okazji odbyło się w trakcie roku szkolnego 2009/2010 wiele imprez i uroczystości podkreślających to ważne wydarzenie. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się między innymi w Międzyklasowym Konkursie Piosenki "75 - lat Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni", a także stworzyli prezentacje multimedialne o tym samym temacie. Bardzo ważnym wydarzeniem była uroczysta msza święta, która odbyła się 25.06.2010r w kościele p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Gdyni - Obłuże. Msza miała bardzo uroczysty charakter, urozmaicony występem chórku "Schola" oraz wzruszającym występem uczniów naszej szkoły w pożegnalnej piosence, której tekst utworzyli sami.

 

MEN

  men logo

 

BIP

 bip logo

KO GDAŃSK

kog logo

UM GDYNIA

gdynia logo

eTwinning

etwinlogo

czarna 4

cc